SHARE มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับองค์กรของท่านอย่างแน่นอน เมื่อท่านส่งบุคลากรมาอบรบเรื่อง Facilitator for Happy Workplace กับเรา !!!
อบรม วันที่ 9, 16, 23, 28 มิถุนายน และ 5 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย อาคารปัญจธานี ชั้น31 รับสมัครแล้ววันนี้ – 6 มิถุนายน 2558
Human Resource Development Roadmap
Human Resource Development Service

DFAP2

bar0003

SALES

0708-50-34 0413-03-00 1715-17-40 wear 15 forweb        

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


           


Alliance