สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับองค์กรของท่านอย่างแน่นอน เมื่อท่านส่งบุคลากรมาอบรบเรื่อง Train the Trainer for Happy Workplace กับเรา !!!

1. บริษัทมีทีมขับเคลื่อนสร้างคนปันสุขเพิ่มขึ้น

2. เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและเทคนิคการเป็น Trainer

3. ลดค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรอบรมนอกสถานที่

4. ได้ Training Roadmap

อบรม วันที่  30 ม.ค. 8, 22  กุมภาพันธ์  และวันที่ 15, 29 มีนาคม  2560  ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย อาคารปัญจธานี ชั้น31 เวลา 9.00-16.00 น.

รับสมัครแล้ววันนี้ – 26 กรกฎาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด : ใบสมัครเข้าร่วม

PR Train the Trainer419

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance