มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (SHARE) ได้ร่วมกับ บริษัท Strategic Solution พัฒนาโครงการ เพื่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมแฟชั่นโดยเฉพาะ....โครงการนี้ มีจุดเด่น หลายประการ...


1.
เป็นโครงการที่ออกแบบสำหรับวงการแฟชั่นโดยเฉพาะ


2.
ไม่ใช่เป็นโปรแกรมการอบรม แต่เป็นโครงการที่เตรียมระบบการบริหารจัดการพร้อมใช้ ให้กับแต่ละบริษัท


3.
เป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อหวังผลลัพธ์ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจัง


4.
เป็นโครงการแรกในประเทศไทย... ที่มีรูปแบบนี้

โดยเริ่มต้นจาก โปรแกรมหลัก


1. โปรแกรมการบริหารการตลาด สำหรับ บริษัท แฟชั่น


2. โปรแกรมการจัดการค้าปลีก สำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น

จึงเรียนเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วม โครงการที่ถูกออกแบบ มาเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่น ในครั้งนี้ ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารดาวน์โหลด : Fact sheet - Workshop - 1. MKT + 2.Retail for Fashion

Slide1

Slide2

Slide3

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance