มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายละเอียดโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level)

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) โดยโครงการดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลุ่ม SMEs เป้าหมายโดยการวินิจฉัยธุรกิจ / Coaching นำมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน อันจะนำสูการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิตและในกลุ่ม S – Curve ที่มียอดขายโดยเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังไม่ติดลบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนิติบุคคลมีการจดทะเบียน 3 ปี ขึ้นไป
 2. เป็นกิจการที่มีการส่งงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ
 3. มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย 51% ขึ้นไป
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. รับสมัครและคัดกรองผู้ประกอบการ
 2. การประเมินวินิจฉัยเบื้องต้น
 • โดยการประเมินววินิจฉัยออนไลน์ผ่านระบบ
 • โดยการจัดกิจกรรม Workshop ประเมินศักยภาพ ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวน 11 ครั้ง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นสำหรับ SMEs
 1. กิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการเชิงลึก โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก ตามผลการวินิจฉัย แบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยทีมที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย/ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์ จำกัด ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากิจการละ 3 manday
 • ด้านการลดต้นทุน
 • ด้านการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบ Industry 4.0
 • ด้าน Innovation Design Packaging
 • ด้านการเพิ่มยอดขาย

สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสู่เชิงลึก จะถูกนำไปต่อยอดกับโครงการกองทุนพัฒนา SMEs 20,000 ล้านบาท

สมัครออนไลน์ที่ goo.gl/A1QFKc   (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ www.smi.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนิตา 02-345-1188

ST 03 A4 Adjust V7

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance