หลักสูตร Project Manager เพื่อการพัฒนาทักษะผู้นำในองค์กร

หลักสูตร Project Manager เพื่อการพัฒนาทักษะผู้นำในองค์กร

Project Manager เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้นำเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ, ทีม, ความเสี่ยง และความขัดแย้งภายในองค์กร โดยมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในองค์กรด้วยการพัฒนาบุคลากร, ระบบงาน, การบริหารจัดการ และสภาพแวดล้อม และมุ่งสู่ผลิตภาพ / ผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *