Study Visit : Innovation and Technology focus

Study Visit : Innovation and Technology focus

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร Fashion BIZ Game Changer : episode 1 : transformation leadership program หลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำในธุรกิจแฟชั่น เข้าร่วมทริปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Innovation and Technology focus”
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม พลังงานสีเขียว และแนวคิดด้านการพัฒนาโมเดลธุรกิจสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก ที่บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *