การสร้าง Coach สำหรับโครงการ Happy Workplace # 4

การสร้าง Coach สำหรับโครงการ Happy Workplace # 4

มีทีมขับเคลื่อนและช่วยสร้างคนปันสุขเพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคนในองค์กรให้เก่งและมีความสุขเพิ่มขึ้น    อีกทั้งเพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและเทคนิคการ Coach  ถ้าอยากให้องค์กรของท่านมีทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมานั้น  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การสร้าง Coach สำหรับโครงการ Happy Workplace”

อบรม วันที่  14 กุมภาพันธ์  14, 28 มีนาคม 4, 7 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย อาคารปัญจธานี ชั้น31 เวลา 9.00-16.00 น.

รับสมัครแล้ววันนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารดาวน์โหลด : ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ , แผนที่ SHARE

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *