กิจกรรม "เปิดตา เปิดใจ ไขปัญหาองค์กรสุขภาวะ"

กิจกรรม "เปิดตา เปิดใจ ไขปัญหาองค์กรสุขภาวะ"

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการผลสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ต่อเนื่องและยั่งยืน ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดตา เปิดใจ ไขปัญหาองค์กรสุขภาวะ” เยี่ยมชมบริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด ตัวอย่างต้นแบบองค์กรสุขภาวะที่น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ภายใต้แนวคิด “มีความสุขทุกขั้นตอนการทำงาน”

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด รูปแบบ และวิธีการทำองค์กรสุขภาวะตาม SHARE Happiness Model
  2. เป็นกรณีศึกษาสำหรับบริษัทที่ต้องการทำองค์กรสุขภาวะ
  3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์/บทเรียนจากการขับเคลื่อนองค์กร HAPPY WORKPLACE ให้ยั่งยืน

พบกัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 13.00 น. (กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครได้ที่

คุณฐิชารัศม์ โทร. 02 681 2559 # 201 แฟกส์ 02 681 2221

อีเมล์ thicharat@share-apparel.org, hwp@share-apparel.org

เปิดตา เปิดใจ ไขปัญหาองค์กรสุขภาวะ เปิดตา เปิดใจ ไขปัญหาองค์กรสุขภาวะ

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *