โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level)

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สมัครเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 150 บริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนิติบุคคลมีการจดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป
  2. เป็นกิจการที่มีการส่งงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ
  3. มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย 51% ขึ้นไป
  4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครกรอกแบบตอบรับโดยมีรายละเอียดตามภาพ และส่งมาที่

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (คุณวนิดา/คุณศมานนทิ์/คุณนิรัญ) โทรสาร 02-681-2221     อีเมล์ Wanida@share-apparel.org, Samanon@share-apparel.orgNirun@share<span< a=””> lang=”TH”>-apparel.org

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ประเมินศักยภาพ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับ SMEs จำนวน 1 ครั้ง

2. ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในสถานประกอบกิจการ จำนวน 2-3 วัน  ด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย

 สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสู่เชิงลึก จะได้รับการต่อยอดกับโครงการกองทุนพัฒนา SMEs 20,000 ล้านบาท

 สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่  02-681 2559 ต่อ 213, 207, 208 (คุณวนิดา/คุณศมานนทิ์/คุณนิรัญ)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *