Attitude Knowledge Skill

Attitude Knowledge Skill

การพัฒนาในด้านองค์ความรู้และทักษะ คือ รากฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในทุกองค์กร เรามีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ จากทั้งในและนอกอุตสาหกรรมอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนาและถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกระดับของคุณ เพื่อสร้างความเก่งให้ทัดเทียมระดับสากล

Workshop & Training

 

เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อบุคลากรทุกระดับ เราจึงจัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมและเวิร์คช้อปทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยเนื้อหาที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการในอุตสาหกรรม ทำให้เราเป็นหนึ่งในองค์กรแถวหน้าที่เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

Forum & Seminar

หลายครั้งที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำได้จุดประกายฝัน สร้างแรงบันดาลใจ และกลายเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่สู่การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม การเสวนาและวงฟอรั่มของเหล่าผู้เชี่ยวชาญและผู้คนที่สนใจในสิ่งเดียวกันจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญเพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เป็นเวทีที่ทุกคนจะได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ อย่างเข้มข้น

Exhibition & Fair

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่มีบทบาทในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ สินค้าและบริการใหม่ๆ สู่สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่คนวงในและวงนอกจะได้เรียนรู้ร่วมกันตามกระบวนการที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจในวงกว้างต่อไป