Core Value

ความเป็นมา

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องและเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานมากที่สุดในประเทศไทย กระทรวงพานิชย์และสมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จึงได้ร่วมมือกันก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ในปีพ.ศ. 2536 เพื่อยกระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยในระดับโลก ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรม มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยให้ความสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการทั้งในสถานประกอบการและสาธารณะ ทั้งยังมีการจัดการอบรม สัมมนาและฟอรั่มในหัวข้อสำคัญอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร การจัดการลิจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาผลิตภาพและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาการออกแบบ ตราสินค้า และการค้าปลีก

Our Mission

พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมในด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบบงาน การวิจัย นวัตกรรม และการจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ

Our Vision

เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นในประชาคม Asean

Board of Committee

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของมูลนิธิ ฯ โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ
รายชื่อคณะกรรมการ

Share

วัฒนธรรมองค์กรคือส่งที่เราให้ความสำคัญ เป็นหัวใจใฝ่บริการที่เรายินดีส่งต่อให้ลูกค้าอย่างเต็มภาคภูมิ

Service Mind

เราจะเป็นองค์กรบริการด้วยรอยยิ้ม มีน้ำใจ และเป็นมิตรแท้ต่อผู้คนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Hospitality

เราจะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และลูกค้าทุกหน่วยงานด้วยความเสียสละ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

Attitude

เรามีความภาคภูมิใจในองค์กรของเรา มีความรักความผูกพัน และเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมงานทุกคน ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ และประจักษ์แก่สายตาของสาธารณะชนทั่วไป

Reliable

เราจะอุทิศตนต่องานอย่างมืออาชีพ มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์

Effort to Innovation

เราให้ความสำคัญต่อจินตนาการ และใส่ใจด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง

Our Family

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

127/36 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-681-2222 โทรสาร 02-681-0231-2

Our Alliance

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 พระโขนง คลองเตย กทม. 10110 โทรศัพท์ 02-713-5492

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-343-1500 โทรสาร 02-343-1501