Customize Program

Customize Program

ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ทุกข้อสงสัยต้องได้รับคำตอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน เรื่องระบบ หรือเรื่องลูกค้า ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรของคุณและอุตสาหกรรมของเราให้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน

Assessment
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการหาแนวทางและวางแผนงานที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยองค์ความรู้และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการของอุตสาหกรรม
Focus Group

การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายคือหัวใจสำคัญของการพัฒนา ด้วยทักษะพิเศษของเราที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการรับฟัง แสดงความคิดเห็น จับประเด็น และวัดผลด้วยเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทำให้การ Focus Group ของ SHARE ได้ผลลัพธ์ออกมายอดเยี่ยมเสมอ

Consulting

การให้คำปรึกษาแนะนำและวางแนวทางการทำงานร่วมกับลูกค้าเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการทำงานเชิงลึก เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์แท้จริงขององค์กร ที่ปรึกษาของเราจึงพร้อมที่จะลงลึกไปกับคุณในทุกๆ ประเด็น และค้นหาเครื่องมือ ระบบ หรือกระบวนการที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Coaching

การเปลี่ยนแปลงจากภายในคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เทคนิคการโค้ชชิ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรด้วยการค้นหา ชี้นำแนวทาง และสร้างการตระหนักรู้เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยมุ่งหวังให้คนทุกระดับเกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขอย่างแท้จริง

Customize Project

เพราะทุกองค์กรมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน เราจึงยินดีที่จะออกแบบกระบวนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมกับคุณ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุดที่สุด ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพคน และสร้างพลังเครือข่ายแห่งการแบ่งปันภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง