Development Area & Service

Attitude Knowledge Skill

การพัฒนาในด้านองค์ความรู้และทักษะ คือ รากฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในทุกองค์กร เรามีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ จากทั้งในและนอกอุตสาหกรรมอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนาและถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกระดับของคุณ เพื่อสร้างความเก่งให้ทัดเทียมระดับสากล

Customize Program

ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ทุกข้อสงสัยต้องได้รับคำตอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน เรื่องระบบ หรือเรื่องลูกค้า ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรของคุณและอุตสาหกรรมของเราให้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน

Experience Sharing

การยกระดับทั้งอุตสาหกรรมไม่สามารถทำได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพัง แต่ทำได้ด้วยการรวมพลังจากทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกองค์กรในอุตสาหกรรมสามารถจับมือกันเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง เราจึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม

Knowledge Development

เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กรและธุรกิจอย่างยั่งยืน เราจึงค้นหาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่มีความโดดเด่นจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายระดับคุณภาพมานำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว