Experience Sharing

Experience Sharing

การยกระดับทั้งอุตสาหกรรมไม่สามารถทำได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพัง แต่ทำได้ด้วยการรวมพลังจากทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกองค์กรในอุตสาหกรรมสามารถจับมือกันเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง เราจึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม

Benchmarking / Competition

เพื่อค้นหาแบบอย่างที่ดีและสร้างมาตรฐานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เราจึงสร้างสรรค์กิจกรรมในการค้นหาวิธีคิด กระบวนการทำงาน หรือแบบแผนที่ดีที่สุด (Best Practice) ที่ทุกองค์กรจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างได้ผลต่อไปในอนาคต

Study Visit

โลกทัศน์ที่กว้างไกลคือปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ การศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่ช่วยเปิดหูเปิดตาและสร้างความเข้าใจใหม่ๆ ในแง่องค์ความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างวิสัยทัศน์จากมุมมองที่แตกต่าง เรียนรู้จากประสบการณ์ในสถานที่จริง แลกเปลี่ยนแนวคิดและเชื่อมโยงไปสู่การประยุกต์ใช้ได้แบบเห็นผล จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้โปรแกรม Study Visit ของเราได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง

Community

เราไม่ได้ทำธุรกิจเพียงลำพัง…เครือข่ายพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ องค์กร และคู่ค้าต่างๆ จึงมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง สิ่งที่เราให้ความสำคัญและสนับสนุนเสมอมาคือการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้คู่ธุรกิจที่เข้มแข้ง เพื่อให้คุณสามารถต่อยอดและเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้อย่างต่อเนื่อง