เพลงสร้างสุข Happy workplace ประกอบด้วย เพลง 3 เพลง ที่ร้อยเรียงขึ้นมาจากการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การรณรงค์สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเล่า Life Style และ Culture ของคน และสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ให้มีความร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อเป้าหมายของความสุขความสำเร็จอันยั่งยืน

 

 

  • เพลง ไชโย

   

  • เพลง ด้วยรัก-สามัคคี

   

  • เพลง มาร์ช

   

 

 

 

 

 

 

 Our Family                                                                                                                 


       


Alliance