Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสาหรับผู้ประกอบการ SMEs
zoom_in
Productivity for SMEs  การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสาหรับผู้ประกอบการ SMEs
Productivity for SMEs  การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสาหรับผู้ประกอบการ SMEs

Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสาหรับผู้ประกอบการ SMEs

฿250

หนังสือหมวด การบริหาร-จัดการธุรกิจ

3 in stock

Description

ชื่อผู้แต่ง: วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เพราะ “ผลิตภาพ” และ “คุณภาพ” มีความสำคัญต่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตของสถานประกอบการ หนังสือเล่มนี้ เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็น “คู่มือ” เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และกิจการหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเริ่มต้นด้วยการประเมินกิจการของท่านเองอย่างง่าย ๆ โดยการใช้ “รายการตรวจสอบ” (Check-list) ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อหาจุดบกพร่องใน กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม และสามารถนำข้อเสนอไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มกำไรในที่สุด

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสาหรับผู้ประกอบการ SMEs”

Your email address will not be published. Required fields are marked *