เพลงสร้างสุข Happy workplace

  

เพลงสร้างสุข Happy workplace ประกอบด้วย เพลง 3 เพลง ที่ร้อยเรียงขึ้นมาจากการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การรณรงค์สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเล่า Life Style และ Culture ของคน และสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ให้มีความร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อเป้าหมายของความสุขความสำเร็จอันยั่งยืน

 

 

  • เพลง ไชโย

   {mp3} musice_1 {/mp3}

  • เพลง ด้วยรัก-สามัคคี

   {mp3} musice_2 {/mp3}

  • เพลง มาร์ช

   {mp3} musice_3 {/mp3}