Brand Development Part 2

Brand Development Part 2

Brand-Marketing

  • Marketing & Branding for Brand Development
  • Branding Formula
  • Season Fashion Planning

หัวใจสำคัญของการสร้างแบรนด์ให้มีความเป็น Luxury

UNIQUENESSการหาความเป็นเอกลักษณ์ หาตัวตนของแบรนด์คุณให้พบ ไม่ได้หมายถึงการกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การเปรียบเทียบกับคู่แข่งใดใดทั้งสิ้น แต่หมายถึงการค้นพบ DNA & CODES ให้กับแบรนด์ของคุณ การเข้าถึงแก่นแท้ของตัวแบรนด์ให้สำเร็จ จะเป็นช่องทางให้สามารถพัฒนาแบรนด์คุณไปสู่ความเป็น Luxury ได้ในที่สุด

Marketing & Branding for Brand Development

Marketing

การตลาดที่สื่อสารถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

Branding

การสร้างความรู้สึกของลูกค้า

Information Society

เป็นสังคมที่ต้องมีข้อมูลมารองรับความน่าเชื่อถือ

Emotional Society

สังคมที่เชื่อถือและศรัทธาในอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

Market Oriented

เป็นการกำหนดทิศทางในการตลาดที่มีความชัดเจน

Customer Oriented

การให้ความสำคัญกับลูกค้า

Rational Approach

การสร้างความสัมพันธ์ในแง่ของเหตุผลมารองรับ

Emotional Approach

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากแบรนด์

Branding Formula

เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวตนของเรา เพื่อให้เข้าใจในความคิดและลักษณะไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงจนทำให้เกิดลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเมื่อนำมาออกแบบ รวมถึงจะต้องเข้าใจและที่มาของคู่แข่งทางการตลาดเพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ความเสี่ยงและโอกาสใหม่ที่จะเข้าไปแทรกแซง จนผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้กลั่นกรองแนวคิดออกมาเป็นแบรนด์ของเรา

นอกจากนี้แบรนด์ในปัจจุบันจะต้องมีกลยุทธ์เชิงแนวคิดของการพัฒนาแบรนด์อีกด้วย เพื่อเป็นกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและชัดเจนในตัวแบรนด์เอง รวมทั้งจะต้องให้มีโดดเด่นสามารถจดจำได้ง่าย ทั้งนี้ในการศึกษากลยุทธ์เชิงแนวคิดของการพัฒนาแบรนด์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

1. Transformation of 4P Point

4P x Brand Mind = Branding

เป็นการวิเคราะห์การตลาด 4P(Product, Price, Place, Promotion) ผนวกกับแนวคิดของการสร้างแบรนด์โดยอาจประกอบด้วยการสร้างคุณค่าของภาพลักษณ์หรือตัวแบรนด์ การสร้างความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าพร้อมยอมจ่าย ตลอดจนการสร้างการสื่อสารที่ดีให้กับลูกค้า เป็นต้น จนทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นแบรนด์ของเราที่แท้จริง

2. Brand Antitheses

“We are not selling ……… , we are selling ………” (“เราไม่ได้ขายแต่เราขาย……..”)

เป็นการวิเคราะห์คำหรือวลี เด็ดๆเพื่อการให้สัญญากับลูกค้าผ่านตัวแบรนด์ ซึ่งเป็นการประกาศบอกไปว่า เราจะไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ แต่เราขาย (ไม่ต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์) ประโยชน์ที่มันจะก่อให้เกิดความเป็นคุณค่า หรือความหมายดีๆ กับลูกค้าเช่น แบรนด์รองเท้า ที่ไม่ได้เน้นเพียงบอกถึงลักษณะของรองเท้า แต่บอกถึงคุณค่าที่ว่า เราไม่ได้ขายรองเท้ากีฬาแต่เราขายชัยชนะ จะเห็นได้ว่าไม่เพียงสวมใส่เท่านั้นแต่เป็นการสื่อถึงความเป็นมาของการมีชัยชนะในอดีตที่ผ่านมาอีกด้วย

3. Cogitate Incognito

Think the unthinkable

กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่หาความแตกต่างให้กับแบรนด์ โดยคิดแบบว่า อะไรก็ตามที่เราคิดไม่ถึง อะไรก็ตามที่ไม่มีใครคิดได้ รวมถึงอะไรก็ตามที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่มีคนกล้าที่จะเปลี่ยน หรือแม้แต่ความท้าทายที่สามารถเป็นไปไม่ได้มาก่อน

4. Archetype

เป็นการนำหรือฟังจากประสบการณ์ของผู้บริโภคมาเป็นประสบการณ์ของนักสร้างแบรนด์เพื่อตอกย้ำความต้องการอีกขั้นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เรา

5. Homo Fanatics

เป็นการสร้างปรากฎการณ์ที่แตกต่างและน่ามหัศจรรย์ของแบรนด์ ที่สามารถนำมาสร้างให้เกิดความเป็นจริงได้ หรือเปรียบเสมือนเป็นการวิเคราะห์การสร้างฝันให้กับลูกค้า แต่สามารถสร้างความฝันออกมาเป็นความจริงได้เหมือนเป็นการให้คำสัญญาว่าสิ่งนี้เราทำได้จริงนะ แต่ก็เกิดขึ้นจริงได้เช่นเดียวกัน

Season Fashion Planning

สำหรับการสร้างแบรนด์ที่มาพร้อมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ย่อมต้องมีการวางแผนการออกแบบต่อฤดูกาล เพื่อให้ได้มีการวางแผนการจัดสินค้า ช่องทางการจำหน่าย รวมถึงระยะเวลาของการวางสินค้านั้น ตลอดจนเพื่อจะได้มีความสอดคล้องกับแนวความคิดหลักของแบรนด์ และแนวความคิดหลักของการออกแบบที่ตั้งไว้ โดยรายละเอียดของการวางแผนการออกแบบต่อฤดูกาล มีอธิบายไว้ดังนี้

Season review

เป็นการทบทวนรายละเอียดของฤดูกาลที่ผ่านมา โดยจะต้องมีการประชุมหารือผลลัพธ์ที่ผ่านมาอย่างละเอียดเพื่อให้มีการวางแผนและกลยุทธ์สำหรับฤดูกาลถัดไป สำหรับการประชุมในช่วงนี้อาจต้องประกอบด้วย พนักงานขาย ดีไซเนอร์ MD หรือแม้แต่ GM เป็นต้น

Season plan preparation

เป็นการเตรียมตัวเพื่อการวางแผนสำหรับฤดูกาลถัดไป โดยจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเพื่อจะได้มีแนวโน้มในการออกแบบต่อไป อาจจะศึกษาในส่วนของการดูงานทั้งในและต่างประเทศ ศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซต์ การวิจัยตลาด หรือแม้แต่การศึกษาเทรนด์บุ๊ค เป็นต้น

Making season theme

การวางแผนแนวความความคิดหลักทั้งฤดูกาลตลอดปี เพื่อจะเตรียมตัวหาข้อมูลมาสนับสนุน ทั้งนี้แนวความคิดหลักจะต้องมีหรือไม่มีความสอดคล้องกันก็ได้สำหรับฤดูกาลต่อฤดูกาล

Inspiration map

เป็นการวางแผนผังแนวความคิดของแรงบันดาลใจที่ถูกย่อยมาจากแนวความคิดหลัก ทั้งนี้การทำแผนผังแนวความคิดด้านแรงบันดาลใจจะต้องประกอบด้วย เรื่องราว สี วัตถุดิบที่คิดว่าจะเป็นไปได้ รวมถึงอารมณ์ภาพรวมของแรงบันดาลใจ

Style planning map

เป็นการวางแผนจัดการแผนผังรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เกิดจากการเก็บข้อมูลที่ใกล้เคียงกับแบรนด์ของเรา ตลอดจนสังเกตรูปแบบที่คิดว่าจะสามารถนำต่อยอดได้

Color planning

การวางแผนการบริหารจัดการสี ที่ต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจ รวมถึงจะต้องวางแผนให้องค์ประกอบสี เชื่อมโยงต่อคอลเลคชั่นในฤดูกาลถัดไป

Fabric matching

การวางแผนบริหารจัดการองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ต้องให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบรวมถึงต้องคำนึงถึงต่อประโยชน์ใช้สอยที่เกิดขึ้นด้วย

Detail map

การจัดการแผนผังรายละเอียดการตกแต่ง โดยสามารถเชื่อมถึงองค์ประกอบของสี หรือแม้แต่วัตถุดิบ ก็เป็นไปได้ รวมถึงควรมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอยที่นาน

Season presentation

การวางแผนการนำเสนอภาพรวมของคอลเลคชั่นที่มีต้องมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบการออกแบบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแรงบันดาลใจที่เป็นแนวความคิด การใช้สี การเลือกวัตถุดิบ รวมถึงการใช้รายละเอียดการตกแต่งอย่างดีเทล เป็นต้น ทั้งนี้อาจจะมีการเปรียบกับคอลเลคชั่นล่าสุดของคู่แข่งได้อีกด้วย

Design coordination showing

การประชุมในภาพรวมเพื่อหาข้อสรุปในการเตรียมการผลิตในผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ก่อนที่จะมีการจัดวางจำหน่ายสินค้าต่อไป

Sample presentation

การนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแบบตัวอย่าง เพื่อทำให้ปรับแบบรูปร่างสำหรับนายแบบหรือนางแบบก่อนถ่ายภาพนิ่งเพื่อทำการโฆษณา

Convention

การจำลองการจัดหน้าร้าน พร้อมทั้งให้ฝ่ายขายและหัวหน้าแผนกขายตัดสินเลือกปริมาณสินค้าที่คิดว่ามีโอกาสการจำหน่ายออกสูงสุด

นอกจากนี้นักสร้างแบรนด์และนักออกแบบจะต้องมีการพัฒนากระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง โดยเทคนิคที่เหมาะกับการพัฒนาแนวคิดเพื่อให้ได้แก่นสารที่แท้จริงและพร้อมที่จะต่อยอดได้คือ แนวคิดกระบวนการสร้างโจทย์ โดยมีอธิบายไว้ดังนี้

ทั้งนี้โจทย์แต่ละโจทย์ มีจุดประสงค์ไม่เหมือนกัน อยู่ที่ความต้องการและศักยภาพของธุรกิจ

เอกสารดาวน์โหลด : องค์ความรู้เรื่อง Brand Development


Credit : ASEAN-KOREA CENTRE