Marketing Development Part 1

Marketing Development Part 1

Market Business Strategies and Target and Positioning

Market Business Strategies (กลยุทธ์การตลาดกับการทำธุรกิจ)

การตลาด หมายถึง การประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การรักษากลุ่มเป้าหมายและการสร้างการเติบโตของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการออกแบบ การส่งมอบและการสื่อสารสู่กลุ่มลูกค้าอย่างมีคุณค่า ด้วยกลยุทธ์ต่างๆที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เกิดการเติบโตในทิศทางบวก

Core Concept of Marketing

Step 1:สำรวจความต้องการเชิงลึกจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และทำความเข้าใจ

Step 2:นำความต้องการมาพัฒนาหรือสร้างเป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Step 3:สร้างคุณค่า มูลค่าและความพึงพอใจให้กับตัวสินค้า/ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อส่งมอบถึงลูกค้า

Step 4:เข้าสู่การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

Step 5:ผนวกกลยุทธ์และทฤษฎีทางการตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสม

Step 6:สร้างยอดขายให้เป็นที่พึงพอใจ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและการส่งมอบคุณค่าสู่มือลูกค้า

Value and Satisfaction

Value คุณค่า คือ หัวใจหลักของการตลาด นั่นหมายถึงการส่งมอบคุณและผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับจากการใช้บริการหรือสินค้าคุณ ซึ่งสมเหตุสมผลกับราคาขายของสินค้า

Sactisfaction ความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ที่เกิดขึ้นและความคาดหวังที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ เมื่อใดก็ตามที่การรับรู้สูงเกินกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้ ย่อมเกิดความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีต่อสินค้าหรือบริการ

กลยุทธ์ทางการตลาดมีทางเลือกที่หลากหลาย และเพิ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆตามยุคตามสมัยที่เทคโนโลยีได้รับการ upgrade อยู่เสมอๆ กลยุทธ์การตลาดก็เช่นกัน ปัจจุบันที่การประยุกต์ใช้ กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ หรือที่เรียกว่า“Marketing Mix”

Marketing Mixหมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่เกิดจากการผสมผสานเทคนิคและวิธีการต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ได้แก่ การสร้างยอดขายให้เป็นที่พึงพอใจ การขยายช่องทางการตลาดที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผล หรือการขยายฐานลูกค้า ผู้ซื้อให้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น อดีตมีองค์ประกอบของเครื่องมือนี้ถูกเรียกว่า 4Ps ซึ่งประกอบด้วย

Product สินค้าหรือบริการที่เสนอให้กับลูกค้า โดยมีที่มาจากความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ต้องมีความแตกต่างและโดดเด่น

Priceเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการนั้นๆ โดยมีที่มาจากวิธีการกำหนดราคา ดังนี้

 • การกำหนดราคาตามลูกค้า
 • การกำหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด
 • การกำหนดราคาตามการคิดต้นทุน + กำไร
 • Advertising การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายและสร้าง impact ให้กับแบรนด์สินค้า
 • Personal Selling การขายตรง โดยผ่านพนักงานขายซึ่งจะเป็นบุคคลที่เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น
 • Sales promotion การมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า
 • Public Relationship การสร้างความสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆสู่สาธารณชน เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับจากตลาดกลุ่มเป้าหมาย
 • Word of mouth-Viral advertising การสร้างพลังทางการค้าด้วยกลยุทธ์การบอกต่อโดยลูกค้าถึงลูกค้าเอง
 • People การสร้างความเชื่อมั่นผ่านตัวบุคคล ได้แก่ พนักงานขายหรือบุคคลที่ลูกค้าจะต้องมีปฏสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน
 • Process การสร้างระบบทางการค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า/บริการได้สะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • Physical Evidence การออกแบสถานที่รับบริการหรือแหล่งซื้อขายสินค้าให้มีความน่าประทับใจ เกิดการจดจำในทุกรายละเอียด เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีแก่ลูกค้า
 • ขนาดของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดว่าใหญ่หรือเล็กแค่ไหน การเติบโตของกลุ่มเป้าหมายนั้นว่ามีโอกาสขยายมากขึ้นหรือไม่
 • โครงสร้างของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คู่แข่งทางการตลาดมากหรือน้อย ความหลากหลายของสินค้าภายใต้แบรนด์ อำนาจการซื้อของผู้บริโภค และอำนาจของ suppliers ในการผลิต
 • เป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรและทรัพยากรที่เรามี ซึ่งสามารถเอื้อต่อกระบวนการทางการค้าได้
 • ควรเป็นกลุ่มทางการตลาดที่มีขนาดใหญ่ สามารถรองรับกับการขยายและการเติบโตของธุรกิจได้
 • ควรเป็นกลุ่มตลาดที่มีความแตกต่าง เพื่อลดคู่แข่งทางการตลาดที่ทำให้คุณเสียเปรียบทางการค้า
 • ควร Focus กับกลุ่มตลาดที่เป็น niche market เพื่อสามารถจับกลุ่มตลาดที่มีขอบเขตได้อย่างชัดเจน
 • ควรเน้นตลาด Micromarketing  ที่มีความเฉพาะเจาะจงในตัว
 • Understanding Target Consumers การทำความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคุณอย่างลึกซึ้ง
 • Analyzing Marketing and competitor การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งให้ออกถึงทิศทางทางการค้าและกระแสนิยมที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน รวมถึงอนาคต
 • Defining Competitive Advantages กำหนดข้อได้เปรียบทางการค้าให้กับสินค้าและบริการของคุณ
 • Identifying Relevant Attributes กำหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนให้กับสินค้า/บริการและแบรนด์ของคุณ เพื่อการถ่ายทอดสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • Communicating and Delivering Chosen position การสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลไปยังตำแหน่งที่คุณเลือกได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

Promotionวิธีการนำเสนอสินค้าเพื่อสื่อสารและส่งข้อมูลนั้นไปสู่ลูกค้า เช่น โฆษณาต่างๆผ่านการจัดกิจกรรม เป็นต้น เพื่อดึงดูดความสนใจในการขาย ซึ่งหากมองในแง่ธุรกิจจะสามารถส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี หากกิจกรรม Promotion นั้นมีความน่าสนใจเพียงพอ และคุ้มค่ากับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ องค์ประกอบของ Promotion ได้แก่

Placeแหล่งการขายสินค้า/บริการต่างๆที่มีจุดประสงค์เพื่อการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้า ซึ่งต้องคัดเลือกให้มีความเหมาะสมกับประเภทสินค้า และความต้องการของลูกค้าตามแหล่งต่างๆด้วย จึงจะเกิดประสิทธิผลทางการค้าสูงสุด

แต่ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ไม่สามารถหยุดยั้งการเติบโตทางการตลาดได้เช่นกัน กลยุทธ์ 4Ps ได้รับการพัฒนาเพิ่มจนกลายเป็น 7Ps เพื่อรองรับการทำธุรกิจยุคใหม่ที่กว้างขวางและล้ำหน้ามากกว่าเดิม

สิ่งที่เพิ่มเติมจาก 4Ps ได้แก่

กลยุทธ์ 7Ps ต้องมาคู่ขนานกับกลยุทธ์ 7Cs

PRODUCT-CUSTOMER

การสร้างและพัฒนาตัวสินค้าต้องมาควบคู่กับการสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

PRICE-COST

การตั้งราคาย่อมมีที่มาจากต้นทุนของสินค้า จึงเป็นต้นเหตุของการกำหนดราคาที่เหมาะสม เพื่อการขายที่สมดุล

PROMOTION-COMMUNICATION

การส่งเสริมการขายจะสร้างการรับรู้สู่กลุ่มลูกค้าได้ต่อเมื่อมีการสื่อสารข้อมูลด้วยข้อความที่น่าสนใจเพียงพอต่อการจัดสินใจซื้อสินค้า/บริการ

PLACE-CONVENIENCE

แหล่งในการซื้อ-ขายสินค้า ยิ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถอำนวยประโยชน์แก่ผู้บริโภคได้มากเพียงใด ยิ่งสร้างความประทับใจและเป็นผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำได้มากเท่านั้น ถือเป็นการเพิ่ม Brand Loyalty ทางหนึ่งให้กับธุรกิจก็เป็นได้

PEOPLE-CARING

การให้ความใส่ใจกับลูกค้าอย่างจริงจังและจริงใจในทุกรายละเอียดเพื่อเอาชนะใจลูกค้า ตลอดจนพนักงาน ดูแลเสมือนเขาเป็นทีมร่วมงาน พี่น้องในครอบครัวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานที่ดีและมีศักยภาพ

PROCESS-C0-ORDINATED

การร่วมมือร่วมใจกันทำผลงานในขั้นตอนและกระบวนการตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่แบ่งแยกหรือก้าวก่ายการทำงานจนเกินขอบเขต แต่อาศัยการทำงานร่วมกัน

PHISICAL EVIDENCE-CONFIRMATION

การสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับลูกค้าผ่านความประทับใจในทุกรายละเอียด ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้นี้ได้จากบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ลูกค้าสัมผัสถึง

Target Marketing :

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังในการซื้อสินค้า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความต้องการเดียวกัน และคุณลักษณะตามที่องค์กรกำหนดเพื่อเสนอขายสินค้า/บริการไปยังกลุ่มลูกค้านี้

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนด Target

เทคนิคการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

Positioning การวางตำแหน่งทางการตลาด

หมายถึง จุดยืนของแบรนด์ที่อยากให้ลูกค้าเกิดการรับรู้กับตัวเรา อยากให้ธุรกิจเราเป็นอย่างไร… อยากให้ลูกค้ามองเราแบบไหน… อยากให้ผู้คนเห็นเรา นึกถึงเราอย่างไร

โดยการวางจุดยืนนี้ต้องวางทั้งสองทางควบคู่กัน ทั้งตัวสินค้าหรือบริการของคุณและของคู่แข่ง

กลยุทธ์การวางตำแหน่งทางการตลาดเพื่อแบรนด์ของคุณ

กลุ่มเป้าหมาย และตำแหน่งทางการตลาดที่ละเอียด ยิ่งเสริมสร้างความชัดเจนให้กับแบรนด์คุณ ทำให้แบรนด์สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

แม้ในบางธุรกิจจะมีประเภทสินค้าเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเดียวกันเสมอไป ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า พฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการของลูกค้า หรือแม้กระทั่งปัจจัยภายนอก เช่น แหล่งซื้อขายสินค้า ก็ตาม

การทำการตลาดในยุคเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องมีพัฒนาการเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ การตลาดในเชิงทฤษฎีถูกพัฒนาและเชื่อมโยงกับความทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ จนเข้าสู่ยุคของการตลาดออนไลน์ ทั้งเพิ่มความรวดเร็ว ขยายความสะดวกสบายและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น

เอกสารดาวน์โหลด : องค์ความรู้เรื่อง Marketing Development