Product Development Part 1

Product Development Part 1

Creative Thinking Process and Product and Design Development

Creative Thinking Process

ความคิดเกิดจากสมองที่ได้เก็บข้อมูลจากประสบการณ์ของการได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็น รูป รส กลิ่น เสียงหรือแม้แต่การสัมผัส หลังจากนั้นสมองก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ออกมา แต่ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นเช่นเดียวกัน จึงทำให้กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญและขาดไม่ได้สำหรับนักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการคิดเพื่อที่ได้มาซึ่งความคิดสร้างสรรค์มีการแบ่งส่วนของการคิดออกได้เป็น 3 ส่วน การคิดแบบในกล่อง (In box thinking) การคิดแบบนอกกล่อง (Out-box thinking) และการคิดแบบสร้างกล่องใหม่ (New box thinking)

นอกจากนี้เทคนิคการกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบ ก็ย่อมช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของที่มาและแนวความคิดที่อาจส่งผลต่อการต่อยอดได้ในอนาคต โดยหลักการของขั้นตอนการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นระบบนั้น อธิบายไว้ดังนี้

Divergent thinking

เป็นการเก็บข้อมูลดิบที่ได้จากความคิดต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับ ผ่านการระดมสมองIncubation เป็นขั้นตอนที่เกิดจากบ่มเพาะความคิดที่ได้รับมา เพื่อใช้ในการตัดสินใจในความคิดที่ไม่ชัดเจนทิ้ง

Convergent thinking

เป็นการคิดขั้นในเชิงลึกที่มีการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนให้มีความชัดเจน โดยประกอบเหตุและผล

More incubation

เป็นการทบทวนความคิดที่เกิดจากความคิดเชิงลึก

The A-Ha Moment

เป็นการได้รับบทสรุปที่เป็นแนวความคิดที่ใช่ออกมา

Evaluation of the idea

ประเมินและหาจุดแข็ง จุดอ่อน ความเสี่ยง ความเป็นไปได้มากที่สุด ตลอดจนโอกาสที่คิดว่าสามารถเกิดได้จริงแน่นอนของแนวความคิดที่ได้ พร้อมทั้งวิเคราะห์คู่แข่งอีกด้วย

Translation of idea into context

หาบริบทตัวช่วยสนับสนุนกับแนวความคิด เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ

Product & Design Development

การพัฒนาการออกแบบและผลิตภัณฑ์นับว่าเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องพื้นฐานของนักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะขออธิบายตามกรอบด้านล่าง

นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่นักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ควรจะตระหนักและมีความคำนึงถึงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีความโดดเด่นเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ ความเป็นมาและต้นกำเนิด ระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกสู่ตลาด ราคาที่มีความเหมาะสม การสื่อสารของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องต่อผู้บริโภค การที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีหรือกฏหมาย อายุการใช้งานที่เหมาะสมกับระยะเวลา เป็นต้น รวมถึงนักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความรู้และศึกษาอย่างละเอียดในหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในผลิตภัณฑ์นั้นออกมาตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด โดยการหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์มีหลักการดังนี้

ในเมื่อนักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผ่านการคิดวิเคราะห์ในหลักต่างๆแล้ว จะต้องมีข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์นั้นประสบความสำเร็จอีกระดับหนึ่ง โดยข้อมูลที่นักพัฒนาฯ จะต้องให้ความสำคัญ มีดังนี้

นอกจากนี้การวิเคราะห์มิติที่มีความสัมพันธ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องมีการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ เหล่านี้

  • การวิเคราะห์งานที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
  • เป็นการวิเคราะห์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับสภาพแวดล้อม (Ergonomic) และมิติทางมนุษย์ (Anthropometric) รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์แบบ SCAMPER และ Function Analysis
  • การวิเคราะห์แบบตารางจากผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่ได้

เป็นการเปรียบเทียบจุดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เดียวกันหลายๆ แบรนด์ อาจจะเป็นวิเคราะห์เปรียบเทียบ เช่น การวิเคราะห์แบบ SWOT กับ 4P เป็นต้น

สำหรับเทคนิคการวิเคราะห์แบบ SCAMPER จะขออธิบายเพิ่มเติม เพื่อจะแสดงให้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน เนื่องจากเทคนิคฯ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ SCAMPER เป็นการแนวความคิดที่พัฒนาโดย Bob Eberle ซึ่งเป็นลูกไม้ในการหาคำตอบเพื่อค้นความคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน โดย SCAMPER เป็นคำศัพท์ที่นำมาของคำศัพท์ที่มีความหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมารวบรวมไว้ด้วยกัน ดังนี้

S (Substitute)

การทดแทนซึ่งอาจเป็นการใช้กับการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการบริการต่าง หรือแม้กระบวนการในระหว่างการคิดไอเดียด้วย เป็นการคิดถึงที่ใดๆ ก็ตามที่สามารถนำมาทดแทนกันได้

C (Combine)

การผสมหรือการผนวกรวม เป็นการนำสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่ามารวมกันเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การสร้างรถไฮบริค (ไฟฟ้า+ปิโตรเลียม) เพื่อการประหยัดและลดมลภาวะ หรือแม้แต่ เมดิคอลสปา (การผนวกรวมแพทย์สมัยใหม่กับแพทย์แผนตะวันออก) เพื่อไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

A (Adaptation-Copy)

การปรับเปลี่ยน อันรวมถึงการกำจัดคุณลักษณะบางประการออก หรือการย่อส่วน ปรับแต่งใหม่ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การเอากล้องถ่ายรูปเข้าไปในโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้เกิดการใช้งานมากขึ้น แทนการใช้งานด้านเสียงอย่างเดียว

M (Modify / Magnify / Minify)

การดัดแปลงแก้ไข รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบคุณสมบัติ ตลอดจนการขยายให้ใหญ่ขึ้น คุณภาพดีขึ้น หรือแม้แต่การทำให้เล็กลง เบาลง เป็นต้น เพื่อให้เกิดปรับแก้ไขให้เกิดการดัดแปลงให้มีความสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

P (Put to other purposes/uses)

เป็นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการที่เรามีอยู่ไปใช้ประโยชน์รวมถึงการนำกลับมาใช้ (REUSE) เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง เช่น การนำวัชพืช มาถักทอเป็นกระเป๋าหรือเครื่องใช้สำหรับตลาดระดับสูง

E (Eliminate)

การตัดทิ้ง หรือการขจัดออก หรือเป็นการลดทอนบางส่วนของผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ เพื่อให้บางส่วนที่มีความจำเป็นจริงๆของผลิตภัณฑ์

R (Rearrange / Reverse)

เป็นการจัดระบบใหม่ หรือเป็นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ เป็นการคิดแนวทางใหม่เพื่อทำเกิดกระบวนการพัฒนาสินค้าให้เกิดมิติใหม่ของผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตามหากนักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอที่จะต่อยอดแนวความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แนวคิดการออกแบบจากมันสมองและประสบการณ์ผู้ออกแบบ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการศึกษาเฉพาะ แนวคิดการออกแบบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดการออกแบบเกี่ยวกับแนวโน้มผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องย่อมทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาตอบสนองต่อผู้บริโภคและเพิ่มยอดให้กับธุรกิจของตนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด : องค์ความรู้เรื่อง_Product__Design_Development