คุณอังคณา ภิญโญกุล

คุณอังคณา ภิญโญกุล

HRD and OD Manager
angkana@share-apparel.org
+662-681-2559 EXT 208