คุณปุรนันทพร ทางทอง

คุณปุรนันทพร ทางทอง

HRD and OD Expert
puranunthaporn@share-apparel.org
+662-681-2559 EXT 210