หลักสูตร “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และลดความสูญเสียด้วย Kaizen” Continues Improvement and waste Reduction by Kaizen

ผลงานเราในอดีต, อบรม
ผลงานเราในอดีต, อบรม

หลักสูตร “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และลดความสูญเสียด้วย Kaizen” Continues Improvement and waste Reduction by Kaizen ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ชั้น 31 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์

✨

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลาอบรม 09.00 – 16.30 น.

Share this