โดยมีแบรนด์เนมของมูลนิธิ ที่สะท้อนถีงวัฒนธรรมและความเข้นแข็งขององค์กรเมื่อ พ.ศ. 2549 เราแบ่งปันเอกสารข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และ รูปแบบการปฎิบัติงานที่ดี

About Company


มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

โดยมีแบรนด์เนมของมูลนิธิ ที่สะท้อนถีงวัฒนธรรมและความเข้นแข็งขององค์กรเมื่อ พ.ศ. 2549 เราแบ่งปันเอกสารข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และ รูปแบบการปฎิบัติงานที่ดีOur Team

ด้วยความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านมากกว่า 27ปี ภารกิจขององค์กรจึงมุ่งมั้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งมั้นพัฒนา ระบบงาน งานข้อมูล และเทคโนโลยีแบบครบวงจร

นายอาทิตย์  สองจันทึก

นายอาทิตย์ สองจันทึก

ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิฯ

กรญา กสิผล

กรญา กสิผล

เจ้าหน้าที่การเงิน

อังคณา ภิญโญกุล

อังคณา ภิญโญกุล

HRD & OD Manager

คุณอนิษา  ใจดีแท้

คุณอนิษา ใจดีแท้

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์, ฝ่ายบัญชี-รายได้

อัยรินทร์  ศศิชาติวรานนท์

อัยรินทร์ ศศิชาติวรานนท์

Association Secretary