Home

SHARE Professional Team

SHARE สร้างสรรค์  SHARE แบ่งปัน  SHARE ลั้ลลา

Read More

Competitiveness Improvement

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างรอบด้าน สู่ผลเลิศในการแข่งขันทางธุรกิจ

Read More

Clients love US

เสียงตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจากลูกค้า คือพลังอันยิ่งใหญ่สู่อนาคตของเรา

Read More

Upcoming Activities

SHARE Service

เราออกแบบบริการที่มีความหลากหลายและเปี่ยมด้วยคุณภาพ ผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าของเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

View now!

Attitude Knowledge Skill

การพัฒนาในด้านองค์ความรู้และทักษะ คือ รากฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในทุกองค์กร เรามีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ จากทั้งในและนอกอุตสาหกรรมอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนาและถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกระดับของคุณ เพื่อสร้างความเก่งให้ทัดเทียมระดับสากล

Customize Program

ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ทุกข้อสงสัยต้องได้รับคำตอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน เรื่องระบบ หรือเรื่องลูกค้า ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรของคุณและอุตสาหกรรมของเราให้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน

Experience Sharing

การยกระดับทั้งอุตสาหกรรมไม่สามารถทำได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพัง แต่ทำได้ด้วยการรวมพลังจากทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกองค์กรในอุตสาหกรรมสามารถจับมือกันเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง เราจึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม

Attitude is the KEY

ทัศนคติที่ดี คือ หัวใจสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ และก้าวไปสู่ความสำเร็จ

Learning from the Best

ตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการที่ดี ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนกล้าที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เราจึงมุ่งแสวงหาคนเก่งที่สุด และองค์กรดีที่สุดในด้านต่างๆ ให้มาร่วมบอกเล่า แบ่งปัน และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแก่ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

Individual Program

โปรแกรมการประเมิน เรียนรู้ และการพัฒนาที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาขององค์กรได้อย่างตรงจุด แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว

WHY US ?

Expert

SHARE มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการในอุตสาหกรรม ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอย่างไร เรายินดีจะอยู่เคียงข้างและคอยสนับสนุนเพื่อให้คุณมั่นใจที่จะก้าวไปสู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างมั่นคง

Process

SHARE ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในเชิงธุรกิจได้จริงอย่างยั่งยืน

Content

SHARE มุ่งมั่นในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อมาต่อยอด พัฒนา และส่งต่อให้กับลูกค้าได้นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ เนื้อหาสาระที่ตรงประเด็น มีความเฉพาะทางทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก คือปัจจัยสู่ความสำเร็จที่เรายินดีมอบให้เสมอมา